JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0


นายทศพงศ์  บุญพุฒ
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ


MOIT 11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11.1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
11.1.2 สำเนาโครงการ
11.2 การประชุมวางแผนโครงการ
11.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกิจกรรม
11.4 รายงานผลโครงการ
11.5 ภาพกิจกรรม
11.6 บันทึกรายงานผลโครงการ
11.7 แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 12 เปลี่ยนชื่อเป็น การป้องกันการรับสินบน
12.1 บันทึกลงนามประกาศ
12.2 ประกาศมาตรการต่อต้านการรับสินบน
12.3 หนังสือเวียนมาตรการ
12.4 แบบฟอร์มเผยแพร่


ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความ รายงาน
2.แบบรายงาน มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565
3. แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 13 เปลี่ยนชื่อเป็น จริยธรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

13.1 บันทึกข้อความเสนอรายงาน
13.2 สำเนารายงานระบบอิเลคทรอนิกส์
13.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

 
MOIT 14 เปลี่ยนชื่อเป็น การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

14.1 บันทึกข้อความแนวปฏิบัติ
14.2 แนวปฏิบัติพัสดุคงรูป
14.3 แนวปฏิบัติพัสดุสิ้นเปลือง
14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ
14.5 แบบฟอร์มเผยแพร่


 
MOIT 15 แผนปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

15.1.1 บันทึกขออนุมัติแผนปราบทุจริต
15.1.2 แผนปราบปรามการทุจริต 65
15.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
15.2.1 บันทึกขออนุมัติแผนชมรมจริยธรรม
15.2.2 แผนชมรมจริยธรรมฯ
15.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

 
MOIT 16  ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปราบทุจริต

16.1.1 บันทึกรายงานผลการทุจริต
16.1.2 รายงานผลการดำเนินงานปราบทุจริต
16.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลทุจริต
16.2 .2 รายงานผล สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รอบ 6 เดือน
16.2.1 บันทึกรายงานชมรมจริยธรรม
16.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล


ไตรมาส 4
1.1 บันทึกข้อความแผนปราบทุจริต
1.2 รูปเล่มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

2.1 บันทึกข้อความ รายงานชมรม
2.2 รายงานผลจริยธรรม รอบ 12 เดือน
2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ชมรม


 
MOIT 17 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
17.1 บันทึกขอจัดประชุมความเสี่ยง
17.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง66
17.3 บันทึกเสนอรายงานผู้บริหาร
17.4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
17.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาส 4

1.บันทึกข้อความรายงานผลตามแผน
2.ผลตามแผน
3.แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 18  การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
18.1 บันทึกเสนอประกาศ
18.2 มาตรการป้องกันการทุจริต
18.3 หนังสือแจ้งเวียน
18.4 แบบฟอร์มเผยแพร่

 
MOIT 19  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
19.1 บันทึกรายงานการเรียไร
19.2 รายงานเรี่ยไรMSRS
19.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาส 4

1. บันทึกข้อความรายงานเรี่ยไร
2. รายงาน MOPH Solicit Report System _ MSRS ไตรมาส 4
3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
 
MOIT 20 การอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน
20.1.1 บันทึกเสนอโครงการ
20.1.2 โครงการอบรมส่งเสริมวินัย
20.2 รายชื่อผู้เข้ารับอบรม
20.3 บันทึกรายงานผลโครงการ
20.4 รายงานผลโครงการ
20.5 ภาพกิจกรรม
20.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 
MOIT 21  เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
21.1 บันทึกเสนอลงนามประกาศ
21.2 ประกาศเจตนารมณ์
21.3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
21.4 ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
21.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

 
MOIT 22 การเคารพสิทธิมนุษยชน
22.1 บันทึกเสนอ
22.2 คู่มือแนวปฏิบัติ
22.3 บันทึกแจ้งเวียน

ไตรมาส 4 
1.บันทึกข้อความรายงานผล
2.รายงานผล Google form
3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์
MOIT 23
ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความรายงานผล
2.รายงานผล Google form
3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์