JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0


นายทศพงศ์  บุญพุฒ
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ


MOIT 11 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
11.1.1 บันทึกข้อความโครงการ
11.1.2 โครงการจัดระบบชุมชนจัดการตนเองเพื่อผู้สูงอายุสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง
11.2 รายงานการประชุมแสดงความคิดเห็น
11.3 รายงานการประชุม
11.4 รายงานผลสรุปโครงการ
11.5 ภาพกิจกรรมโครงการ
11.6 บันทึกรายงานผลโครงการ
11.7 แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 12 เปลี่ยนชื่อเป็น การป้องกันการรับสินบน
12.1 ประกาศ Info graphic
12.2 บันทึกข้อความเสนอประกาศ
12.3 ประกาศเจตนารมณ์ NOGIF
12.3 ประกาศไม่รับสินบน
12.4 หนังสือแจ้งเวียน
12.5 แบบฟอร์มเผยแพร่

ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความ รายงาน
2.แบบรายงาน มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565
3. แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 13 เปลี่ยนชื่อเป็น จริยธรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
 
1.3.1 บันทึกข้อความ รายงาน
13.2 รายงานประเมิน เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
1.3.3 แบบฟอร์เผยแพร่
 
MOIT 14 เปลี่ยนชื่อเป็น การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ
 
14.1 บันทึกข้อความแนวปฏิบัติ
14.2 แนวปฏิบัติพัสดุคงรูป
14.3 แนวปฏิบัติพัสดุสิ้นเปลือง
14.4 หนังสือเวียน
14.5 แบบฟอร์เผยแพร่


 
MOIT 15 แผนปราบปรามทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
 
15.1.1 บันทึกข้อความแผนปราบทุจริต
15.1.2 แผนปราบปรามการทุจริต 67
15.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
15.2.1 บันทึกข้อความแผนชมรมจริยธรรม
15.2.2 แผนปฏิบัติการจริยธรรม 2567
15.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
 
MOIT 16  ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปราบทุจริต
 
16.1.1 บันทึกข้อความรายงานผลแผนปราบทุจริต
16.1.2 รูปเล่มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน - Copy
16.1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
16.2.1 บันทึกข้อความ รายงานชมรม
16.2.2 รายงานผลชมรมจริยธรรมรอบ 6 เดือน 2567
16.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่


ไตรมาส 4
1.1 บันทึกข้อความแผนปราบทุจริต
1.2 รูปเล่มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

2.1 บันทึกข้อความ รายงานชมรม
2.2 รายงานผลจริยธรรม รอบ 12 เดือน
2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ชมรม


 
MOIT 17 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
17.1 บันทึกข้อความขอจัดประชุม
17.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
17.3 บันทึกข้อความรายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยง
17.4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยง
17.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค


ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความรายงานผลตามแผน
2.ผลตามแผน
3.แบบฟอร์มเผยแพร่
MOIT 18  การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
18.1 บันทึกข้อความเสนอประกาศ
18.2 ประกาศมาตรการป้องกันทุจริต
18.3 หนังสือเวียน
18.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
 
MOIT 19  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
19.1 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไร
19.2 รายงานการเรี่ยไร MSRS
19.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค


ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความรายงานเรี่ยไร
2. รายงาน MOPH Solicit Report System _ MSRS ไตรมาส 4
3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค
 
MOIT 20 การอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน
20..1.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ
20.1.2 โครงการอบรมหลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา
20.2 บันทึกข้อความรายงานผลโครงการ
20.3 รายงานผลโครงการ
20.4 ภาพกิจกรรมโครงการ
20.5 แบบฟอร์เผยแพร่
 
MOIT 21  เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
21.1 บันทึกข้อความเสนอประกาศ
21.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
21.3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 67
21.4 ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
21.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
 
MOIT 22 การเคารพสิทธิมนุษยชน
22.1 บันทึกข้อความเสนอคู่มือ
22.2 คู่มือแนวปฏิบัติ
22.3 บันทึกหนังสือเวียน


ไตรมาส 4 
1.บันทึกข้อความรายงานผล
2.รายงานผล Google form
3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์
MOIT 23
ไตรมาส 4
1.บันทึกข้อความรายงานผล
2.รายงานผล Google form
3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลขึ้นเวปไซต์